Algemene Voorwaarden

Frou Frou Begeleiding komt bij je thuis voor een op een sessies, als de cliënt aangeeft daar prijs op te stellen. Binnen een straal van tien kilometer worden er geen reiskosten berekend.  Voor elke kilometer die daarbuiten valt, rekenen wij €0,19 per kilometer. Dit zal op de factuur in rekening worden gebracht.

Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien dit later dan 48 uur van te voren wordt gedaan, zal de volledige sessie in rekening worden gebracht

De teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen niet zonder toestemming van Frou Frou Begeleiding gekopieerd of voor externe doeleinden gebruikt worden

De prijzen van  Frou Frou Begeleiding zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door  Frou Frou Begeleiding anders is aangegeven, dient betaling van de  door Frou Frou Begeleiding  verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Als de betaling door de cliënt aan Frou Frou Begeleiding is voldaan, wordt deze niet meer gerestitueerd.

Indien wenselijk kunnen we een betalingsregeling afspreken. Dit dient bij de aanmelding vermeld te worden. De betaling (ook bij betalingsregeling) dient ten allen tijde voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is  Frou Frou Begeleiding gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Frou Frou Begeleiding vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien  Frou Frou Begeleiding verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

Frou Frou Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de cliënt zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

De client vrijwaart Frou Frou Begeleiding en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Frou Frou Begeleiding  Begeleiding uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Frou Frou Begeleiding (op)geleverde wordt gemaakt.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Op alle materialen die uitgedeeld worden tijdens de therapie en training rust auteursrecht van Frou Frou Begeleiding. Het materiaal mag uitsluitend gekopieerd worden voor eigen gebruik.