7 tips on how to keep your head above water during the Corona crisis

February 27, 2016

7 manieren om in de Corona crisis je hoofd boven water te houden

coach, corona crisis, geen roze wolk, lifecoach moeders, mama's, nieuwbakken moeder, onzekerheid, Postnatale depressie, zelfvertrouwen

Het is denk ik de gekste tijd waarin ik ooit heb geleefd: de Corona crisis. Wie had ooit kunnen denken dat de hele wereld plat gelegd zou worden door een uit de kluiten gewassen griepvirus? Hiermee wil het absoluut niet bagatelliseren, want Covid 19 is as real as it gets. Mijn man werkt momenteel intensief aan een zo goed mogelijke opvang van de Corina patiënten in zijn ziekenhuis. Dit betekent dat er overal bedden vrijgemaakt moeten worden om IC plekken te kunnen creëren. Daarnaast werken alle verpleegkundigen, kraamverzorgsters, verloskundigen, politieagenten, supermarktmedewerkers, vuilnisophaaldiensten, leraren, GGD medewerkers en nog vele andere beroepsgroepen keihard om ons land draaiende te houden.

Multitask mommy

Nu we als ouders allemaal thuis zitten, wordt er ineens een enorm beroep op ons multitaskvermogen gedaan. Niet alleen is fulltime thuiswerken en je kids thuis hebben een uitdaging. We zijn ook ineens omgedoopt tot home teacher. Iets wat ik van zijn lang zal zijn leven niet heb geambieerd. Maar we doen het toch, want zo zijn wij moeders. De schouders eronder en gaan. Daarnaast is deze periode ook enorm uitdagend. We worden chronisch overvraagd door de zorg voor onze kinderen, het huishouden, angst voor besmetting en de constante nieuwstroom die via je tv, tablet en telefoon je huis binnenkomt.

Niet gek dat het soms kan voelen alsof je bijna verzuipt. Veel moeders vragen zich dagelijks af: hoe ga ik dit in allemaal managen? De huiswerkschema’s zijn niet van de lucht en we krijgen de hele dag appjes, tips en tricks hoe we het als moeder allemaal aan zouden moeten pakken. Worden we hier blij van? Niet per se, denk ik.

Flink aanpoten

Als je net mama of papa bent geworden, is deze periode helemaal intens. De beginperiode na de bevalling is sowieso al heftig, laat staan als je er dan ook nog een Corona Crisis bij cadeau krijgt. De hormonen gieren bij moeders door het lijf, je slaapt amper en je moet enorm wennen aan je nieuwe rol als mama. Tel daar de krampjes en het enorme verantwoordelijkheidsgevoel bij op en je hebt de poppen aan het dansen.  Want, de gemiddelde ouder moet zo net na de bevalling flink aanpoten om dit allemaal aan te kunnen. Als je dan ook nog de maken krijgt met een pandemie, heb je de poppen aan het dansen.

Of je nu net bevallen bent of al oudere kindjes hebt. Of je nu een kindje hebt of een heel elftal, dit zijn de 7 fijnste tips om deze Corona crisis zo goed mogelijk door te komen:

 1. Ontwikkel een ritme of een routine die bij jullie als gezin past, zodat je meer regelmaat krijgt in je dagen. Zo weten jij en je kindje(s) precies waar jullie aan toe zijn en krijg je mentaal ook meer rust. Dus kan je bijvoorbeeld even met een kop thee op de bank als je baby slaapt of als de oudere kinderen even tv mogen kijken en kan jij ook even op adem komen.
 2. Zet een timer wanneer je je kindje moet voeden, wanneer je kroost hun huiswerk moeten maken of als er iets anders belangrijks moet gebeuren. Alle hulp is welkom, dus zet die kookwekker gewoon. Dat is helemaal niet gek, dat is juist slim.
 3. Laat je niet gek maken door alles wat je leest op sociale media of nieuwssites. Het is heel verleidelijk om alle websites af te speuren naar de nieuwste informatie. Dat geeft een soort gevoel van controle. Maar eigenlijk is dit niks meer dan schijnveiligheid creëren. De pandemie wordt er niet minder van als jij twintig keer per dag de RIVM website raadpleegt en het kost je veel energie. Deze energie heb je nu juist zo nodig voor jezelf en je gezin.
 4. Probeer te accepteren dat je niet meteen alles weet of begrijpt omtrent het homeschoolen van je kids en dat dit helemaal oké is. Je hoeft namelijk ook niet alles te weten! En hoewel het lijkt, alsof sommige moeders alle waarheid in pacht hebben, dat is niet zo. Die andere moeders doen ook maar wat, echt waar!
 5. Praat met bevriende moeders en deel je ervaringen met hen. Soms kan het al enorm opluchten om even lekker van je af te kletsen of je tranen te laten gaan. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. De herkenning die je vindt bij andere moeders die in hetzelfde schuitje zitten, kan zo fijn zijn. Samen even lachen of een traan laten: het mag allemaal!
 6. Plan een dagdeel in de week vrij voor jezelf. Nee, dat is niet egoïstisch en nee: dit maakt je geen ontaarde moeder. Ik begrijp dat dit nu heel lastig kan zijn, omdat jij en je partner veel thuis werken of als een van jullie een vitaal beroep heeft (of wellicht allebei). Je moet als mama ook even op kunnen laden en dat kan alleen als je tijd voor jezelf vrijmaakt. Doe wat voor jou goed voelt of waar jij blij van wordt. Voor de een is dat sporten, voor de ander een goed boek lezen. Er zijn legio opties voor thuis work-outs te vinden op Youtube bijvoorbeeld. Als jij er maar van op kan laden, dat is het allerbelangrijkste!
 7. Omarm de onzekerheid en de wanhoop die je soms voelt in deze uitdagende periode in je leven.  Hoe harder je je verzet tegen de angsten, de somberheid en de eenzaamheid, hoe moeilijker je het jezelf maakt.  Het is op dit moment gewoon heel erg zoeken naar de nieuwe balans in jullie gezinsleven. Voor zowel jou als je partner, is deze Corona crisis enorm wennen en bovendien: aanpoten. Dus als je steeds bevestiging gaat zoeken of jezelf gaat vergelijken met andere moeders of gezinnen, maakt dat je nog meer onzeker. Zeg tegen jezelf: “Ik ben een goede moeder” of: ”goed is ook goed genoeg, het hoeft niet allemaal perfect.”. Herhaal dit zo nodig een paar keer per dag. Wees lief voor jezelf! Dat helpt!

Wil je hulp?

Mocht je bovenstaande lezen en denken: ik herken dit volledig en kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik zie veel mama’s via Skype en help zoveel mogelijk moeders die het nu zwaar hebben in deze Corina crisis.

 

[:en]7 tips on how to keep your head above water during the  Corona crisis

I think it’s the craziest time I’ve ever lived in: the Corona crisis. Who would have ever thought the whole world would be shut down by a giant flu virus? I most certainly don’t want to downplay this, because Covid 19 is as real as it gets. My husband is a surgeon and is currently working intensively on the best possible care for all the Corona patients in the hospital. This means that beds have to be made everywhere in order to create IC places. In addition, all nurses, maternity nurses, midwives, police officers, supermarket employees, garbage collection services, teachers, and many other professions work hard to keep our country going.

We are suddenly home teachers

Now that we are all at home as parents, suddenly our multitasking ability is being called upon. Working from home full-time and having your kids there 24/7 can be challenging. But we are also renamed as a home teacher all of a sudden. Something I have not aspired until the Corona virus hit our country hard. But moms do it anyway, because this is how we roll. We put our backs into it and just go with it. In addition, this insecure situation we’re currently going through is challenging. We are chronically overwhelmed by the care for our children, the household, work, the fear of contamination and the constant stream of news that enters your house through your TV, tablet and phone.

How am I going to manage all of this?

It is completely understandable that it sometimes can feel like you are almost drowning. Many mothers ask themselves daily: how am I going to manage all of this? The homework schedules are being send to you, weather you want them or not. We get e-mails and messages all day long, tips and tricks on how we should tackle this quarantine situation as a mother. Does this make us happy? Not necessarily, I think.

If you have just become a mom or dad, this period is completely intense. The initial period after giving birth is already intense, let alone if you also get a Corona Crisis as a gift on top all of that. The hormones are rushing through your body, you barely sleep and you have to get used to your new role as mom. Add that to the cramps your baby is having and the enormous sense of responsibility you experience, you can probably imagine new moms are having a very tough time. Because, new parents are struggling enough as it is after giving birth and have their hands full handling all of this. If you also have to deal with a pandemic on top of that, it is a lot to take.

Whether you just have given birth or already have older children. Whether you have one child or a whole bunch of them, these are the 7 best tips to get through this Corona crisis as well as possible:

 1. Develop a routine that suits you as a family so that you get more regularity in your days. This way you and your child (ren) know exactly where you stand and you can also get some peace of mind every once in a while. So, for example, you can have a cup of tea on the couch while your baby is sleeping or the older children can watch TV and you can catch your breath for a minute.
 2. Set a timer when you need to feed your baby, when your kids have to do their homework or when something else important needs to happen. Any help is welcome, so just set that timer. That’s not weird, that’s just being smart.
 3. Don’t be fooled by everything you read on social media or news sites. It is very tempting to search all websites for the latest information regarding Corona. That gives a sense of control. But actually this is nothing more than creating false security for yourself. The pandemic will not all of a sudden change if you consult the CNN website twenty times a day. This will costs you a lot of energy. And you need this energy for yourself and for your family.
 4. Try to accept that you will not know or understand everything there is to know about homeschooling right away and that this is completely fine. You don’t have to know everything all at once, mama! And although it seems as if some mothers seem to handle it all effortlessly, that is not the case. Those other moms are struggling too, really!
 5. Talk to friends and share your experiences with them. Sometimes it can be a huge relief to have a nice chat or let your tears flow. You don’t always have to be strong. The recognition that you find with other mothers who are in the same boat can be so nice. Laugh together or shed a tear: everything is allowed!
 6. Plan half a day during the week (or one per hour) for yourself. No, that is not selfish and no: this doesn’t make you a degenerate mother. I understand that this can be very tricky mid Corona crisis, because you and your partner work a lot from home. Or, if one of you has a vital job (or perhaps you both have). As a mom you also have to be able to recharge and that is only possible if you make some time for yourself. Do what feels right for you or whatever makes you happy. For some moms that could be sports, for others reading a nice book. There are many options for home workouts on Youtube for example or reading the latest books on your e-reader. The most important thing is, that you can recharge and regain your (mental) strength!
 7. Embrace the uncertainty and despair that you sometimes feel during this challenging period in your life. The harder you resist fears, gloom and loneliness, the harder you will make it for yourself. It is just looking for that new balance in your life right now. For both you and your partner, this Corona crisis takes a lot of getting used to and, moreover, putting up with. So, if you keep looking for confirmation or comparing yourself to other moms or families, that will probably will make you feel even more insecure. Try to say to yourself, “I am a good mother for my child(ren)” or “Well is good enough, it doesn’t have to be perfect all the time.” If necessary, repeat this a couple of times a day. Be kind to yourself! That really, really helps!

Need a helping hand?

If you have read the above and feel like you’re fully recognizing this and could use a helping hand, please e-mail to info@froufroubegeleiding.nl. I see a lot of moms through Zoom or Skype and help as many moms as possible who are currently struggling in this Corina crisis.

let's
connect

on Instagram

@geenrozewolk